Obrazek dzieci przy komputerzeBiblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na spotkanie inaugurujące działanie sieci współpracy i samokształcenia "Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów w szkole podstawowej", które odbędzie się 11 października w lokalu Biblioteki przy ul. Świętego Ducha 25. Czas trwania spotkania od 15.00 do 17.15.

Serdecznie zapraszam!

Anna Szeląg - koordynator sieci

Uczestnik sieci, która wpisuje się w realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  • rozumie pojęcie kompetencji kluczowych;
  • potrafi zdefiniować kompetencje informatyczne zgodnie z „Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie ucznia się przez całe życie”;
  • rozumie znaczenie kompetencji informatycznych w rozwijaniu innych kompetencji kluczowych;
  • potrafi wskazać uwarunkowania pracy szkoły mające wpływ na kształtowanie kompetencji informatycznych uczniów na I i II etapie edukacyjnym;
  • identyfikuje zasób metod, form i narzędzi służących kształtowaniu kompetencji informatycznych uczniów na I i II etapie edukacyjnym.

W programie I spotkania:

  • Co dwie głowy, to nie jedna - kilka słów o idei pracy w sieci.
  • Kompetencje kluczowe - wprowadzenie.
  • Nasze potrzeby i oczekiwania - diagnoza potrzeb uczestników sieci.
  • Harmonogram pracy sieci.

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Wspomagania Edukacji i Multimediów Biblioteki Pedagogicznej (ul. Świętego Ducha 25, I piętro), tel. 55 237 62 73 w godzinach od 9.00 do 14.30 lub e-mail: anna.szelag[at]wmbp.edu.pl do poniedziałku 10 października 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Anna Szeląg

 

Kontekst działania sieci
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie determinują bowiem zarówno zmianę warunków społecznych, jak i ekonomicznych. Zasadne wydaje się więc oczekiwanie, że szkoła przygotuje uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i kreatywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój, czy też uczenia się przez całe życie.

Nauczyciele stoją przed wyzwaniem dostosowania sposobu nauczania do potrzeb globalnego społeczeństwa informacyjnego, inspirowania uczniów do kreatywnego i innowacyjnego kształcenia się, promowania odpowiedzialności w korzystaniu z TIK, czy stymulowania rozwoju umiejętności korzystania z technologii cyfrowej i cyfrowych zasobów we własnym kształceniu się i rozwoju. Na równi z uczniami powinni też rozwijać swoje kompetencje informatyczne, aby efektywnie integrować technologie z różnymi dziedzinami kształcenia oraz wykorzystywać TIK w celach edukacyjnych nie tylko na zajęciach w klasie.[1]

Warto również zwrócić uwagę na projektowane zmiany w podstawie programowej kształcenia informatycznego, które będą miały wpływ nie tylko na pracę nauczycieli przedmiotów informatycznych. Zgodnie z nimi uczniowie w szkole podstawowej, oprócz dotychczas kształtowanych umiejętności, będą również zdobywać „umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki. (…) niczym nieskrępowani, poznają nieformalne znaczenie wybranych pojęć związanych z informatyką, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, które mają pobudzić ich do kreatywnego działania i poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań.” Ważnym zadaniem szkoły podstawowej będzie zainicjowanie przygotowania uczniów do życia w kształtującym się społeczeństwie opartym na wiedzy. Natomiast nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod informatyki oraz wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

 

[1] Zob. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej / Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 2 [online]. [dostęp: 21.09.2016]

<