Print This Page

Dla Studentów

Wszystkie prezentowane poniżej pozycje są dostępne w Bibliotece Głównej w Elblągu. Informacje o dostępności prezentowanych publikacji w Filiach WMBP w Elblągu uzyskacie Państwo przeglądając katalogi online tych placówek lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Filii.

Włoch Stanisława, Włoch Agnieszka
Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Warszawa 2009)
Celem naszych rozważań teoretycznych i praktycznych stała się próba ukazania diagnozy jako priorytetu w procesie kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednym z głównych zamiarów, jaki nami kierował podczas pisania tej książki, była intencja uprzystępnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej omawiającej diagnozę dziecka. Poszukuje się w niej odpowiedzi na nurtujące pytania: Jak diagnozować? Jak rozpoznawać zaniedbania i deficyty w rozwoju? Jakie wykorzystać sposoby?

Kobiecość i męskość : komunikacja, relacje, społeczeństwo
red. nauk. Bogna Bartosz (Warszawa 2011)
Interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Książka składa się z artykułów psychologów, socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących aktualne problemy związane min. z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w polityce, w relacjach społecznych, w przestrzeni wirtualnej. Autorzy omawiają zagadnienia różnic międzykulturowych wpływających na podejmowane przez kobiety i mężczyzn role. Książka stanowi zapis współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych, analizowanych przez pryzmat fenomenu jakim jest kobiecość i męskość.

Szumski Grzegorz
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej (Warszawa 2009)
Książka poświęcona jednej z podstawowych idei pedagogiki specjalnej – integracyjnemu kształceniu osób niepełnosprawnych. Prezentuje współczesny stan wiedzy oraz analizę potrzeb i możliwości urzeczywistnienia tej idei w praktyce edukacyjnej. Przedstawia również analizę sposobów radzenia sobie przez nowoczesne systemy szkolne z integracyjnym kształceniem niepełnosprawnych.

Logopedia : teoria i praktyka
pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki
(Wrocław 2005)
Materiały I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej (Wrocław, 2003). Otwiera serię ''Mowa i Myślenie'', na którą będą się składać monografie, prace zbiorowe, opisy terapii i materiały pomocnicze. Wydany tom ma charakter interdyscyplinarny. Spis treści obejmuje artykuły ponad 60 autorów, wśród których jest wielu czynnych logopedów, neurologopedów i klinicystów oraz językoznawców. Zakres poruszanej problematyki odpowiada skomplikowaniu i rozległości zainteresowań współczesnej logopedii

Sosnowski Tomasz
Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny
(Warszawa 2011)
Teoretyczne podstawy problematyki dotyczącej ojca w rodzinie. Ojciec - jego rola i znaczenie w wychowaniu rodzinnym.
Rola ojca w wychowaniu dziecka w badanych rodzinach miejskich. Źródła kształtujące udział badanych ojców w wychowaniu dziecka. Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach w świetle literatury i badań własnych

Jakubaszek Wanda
Orientacje życiowe młodzieży na przykładzie badań w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
(Kraków 2010)
Rozdział pierwszy książki stanowi próbę przybliżenia tematu w zakresie eksplikacji pojęcia orientacji życiowej wraz z typologią, zaprezentowaniem czynników kształtujących te orientacje i analizą wyników badań nad orientacjami życiowymi w świetle literatury przedmiotu z ostatnich lat w ujęciu interdyscyplinarnym.  W rozdziale drugim przedstawiam charakterystykę preferowanych orientacji życiowych młodzieży w świetle przeprowadzonych badań wraz z analizą jakościowo-ilościową, która pozwala na poznanie uwarunkowań preferencji orientacji życiowych badanych i lepsze zrozumienie zachowania oraz postaw, które prezentowali na co dzień uczestnicy OSiW OHP w Krakowie. 
Zakończenie książki stanowi syntetyczne przedstawienie całokształtu wyników badań i propozycje innowacyjnych działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej, przyjmujących charakter postulatów, możliwych do ewentualnego wykorzystania w praktyce pedagogicznej kadry OHP.

Kowalczuk Marta
Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej (Kraków 2008)
Przyczyny i skutki zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej powinny być obiektem zainteresowania pedagogicznego i psychologicznego nie tylko w toku wychowania zdrowotnego, lecz także wychowania moralnego i estetycznego. Niezbędne stają się publikacje na temat diagnozy i profilaktyki zaburzeń odżywiania się uczniów, które byłyby pomocne dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, nadzoru szkolnego, rodziców, studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych. Taką publikacją jest praca Marty Kowalczuk pod tytułem „Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej".


Hołyst Brunon
Policja na świecie (Warszawa 2011)
Nowoczesne opracowanie, jakim jest Policja na świecie, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania rozmaitych organizacji policyjnych, lecz także ukazuje nowe kierunki ich działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie. Autor dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w niemal stu państwach. Wiele uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji.

Anna Banaszak-Dankowska [i in.]
Praca socjalna w środowisku lokalnym : praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej
(Warszawa 2005)
Tematyka: Praca socjalna – cele i zadania nowoczesnej pracy socjalnej; Metody pracy socjalnej w środowisku lokalnym;
Diagnozowanie środowiska ; Organizowanie społeczności lokalnej ; Komunikacja społeczna ; Planowanie działań ; Formy i techniki pracy ze społecznością lokalną ; Aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ; Integracja osób wykluczonych społecznie ; Działalność informacyjna i poradnictwo ; Pomoc i samopomoc ; Praca metodą projektów socjalnych ; Organizowanie grup samopomocy
Tworzenie klubów i świetlic środowiskowych ; Organizowanie czasu wolnego ; Wolontariat ; Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ; Profilaktyka w społeczności lokalnej 

Zięba-Kołodziej Beata
...żeby świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne
(Kielce 2010)
Tematyka: Teoretyczno-prawne podstawy działalności świetlic szkolnych ; Organizacyjne aspekty funkcjonowania świetlic szkolnych ; Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej2013-10-04 12:29
Czytano 15601 razy..