Skip to content Skip to footer

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej
 1. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu (WMBP w Elblągu) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Aplikacji WMBP w Elblągu na system Android oraz Aplikacji WMBP w Elblągu na system iOS.

 1. Data publikacji i aktualizacji:
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-31
 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • część pól i przycisków posiada powtórzone etykiety tekstowe, co może ograniczać ich zrozumienie przez osoby niewidome,
 • część elementów aplikacji posiada niewystarczający kontrast i może być słabo widoczna.
 1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono 2022-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu.

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową aplikacji mobilnej dla osób niepełnosprawnych, prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Ferenc – e-mail: admin@wmbp.edu.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  55 237 62 75.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 1. Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Osobą, do której należy kierować żądania jest dyrektor WMBP w Elblągu – Elżbieta Mieczkowska, e-mail: dyrektor@wmbp.edu.pl, tel. 55 237 62 60.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby WMBP w Elblągu

W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do budynku, w którym mieści się biblioteka, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (Plac Słowiański) – linie tramwajowe: 1, 2, 3 oraz linie autobusowe: 21, 15, 14, 12.

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii miejskich wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

W odległości ok. 800 m od biblioteki (ul. Tysiąclecia) znajdują się przystanki linii autobusowych: gminnych i linii PKS.

Dostępność wejścia do siedziby WMBP w Elblągu

Do budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia WMBP w Elblągu, prowadzi 1 wejście główne:

 • Wejście główne – znajduje się od ulicy Świętego Ducha i jest ogólnodostępne w godzinach pracy WMBP w Elblągu. Wejście nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie, umożliwiają wejście najpierw do wiatrołapu, a następnie do holu głównego na parterze.
 • Wejście do wypożyczalni WMBP w Elblągu – wejście z obszernego holu parteru. Do pomieszczenia prowadzą przeszklone drzwi jednoskrzydłowe. Wejście dostępne w godzinach pracy WMBP w Elblągu.
 • Wejście do pomieszczeń administracji, czytelni, sal dydaktycznych, sali konferencyjnej, które zlokalizowane są na I i III piętrze, jest możliwe po skorzystaniu z klatki schodowej lub z windy. Wewnątrz budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępność budynku

Korytarze i klatki schodowe oraz pomieszczenia biblioteczne są wolne od barier i zapewniają możliwość poruszania się po nich osobom mającym problem z poruszaniem się, osobom na wózkach inwalidzkich, osobom korzystającym z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych oraz osobom z wózkami dziecięcymi. 

Na parterze budynku w holu dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń WMBP w Elblągu (Tablica informacyjna). 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń WMBP w Elblągu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach bibliotecznych nie ma pętli indukcyjnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do pomieszczeń WMBP w Elblągu

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do pomieszczeń WMBP w Elblągu są pracownicy obsługi czytelników i usług edukacyjnych.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

WMBP w Elblągu nie posiada parkingu wewnętrznego dostępnego dla użytkowników.

Na ulicy jest możliwość skorzystania z płatnego, ogólnodostępnego parkingu płatnego i po pokonaniu krawężnika można wejście bez barier do WMBP w Elblągu. W pobliżu drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje się WMBP w Elblągu, nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze klatki schodowej. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje 

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabosłyszące. W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oprócz przycisków windy. Nie ma też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

Skip to content