Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1.Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu (WMBP w Elblągu) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu www.wmbp.edu.pl.

2.DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI:
 • Data publikacji strony internetowej: 2006-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-01
3.STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu następujących wyłączeń:

 • brak możliwości zmiany kontrastu,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i obrazków,
 • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • niektóre hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
 • wyróżnienie hiperłączy.
4. DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY.

Oświadczenie sporządzono 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5.INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Klepacki e-mail: admin@wmbp.edu.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  552376275

6. INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Osobą do której należy kierować żądania jest dyrektor WMBP w Elblągu Elżbieta Mieczkowska e-mail: dyrektor@wmbp.edu.pl  tel. 552376260 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

7.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do siedziby WMBP w Elblągu
W odległości  ok. 500 metrów od wejścia głównego do budynku ,w którym mieści się biblioteka znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (Plac Słowiański)- linie tramwajowe: 1, 2, 3 oraz linie autobusowe: 21, 15, 14, 12,

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii miejskich wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

W odległości ok. 800 m od biblioteki (ul. Tysiąclecia) znajdują się przystanki linii autobusowych: gminnych i linii PKS.

Dostępność wejścia do siedziby WMBP w Elblągu

 Do budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia WMBP w Elblągu prowadzi 1 wejście główne:

 • Wejście główne – znajduje się od ulicy Świętego Ducha i jest ogólnodostępne w godzinach pracy WMBP w Elblągu. Wejście nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie, umożliwiają wejście najpierw do wiatrołapu a następnie do holu głównego na parterze.
 • Wejście do wypożyczalni WMBP w Elblągu – wejście z obszernego holu parteru. Do pomieszczenia prowadzą przeszklone drzwi jednoskrzydłowe. Wejście dostępne w godzinach pracy WMBP w Elblągu.  
 • Wejście do pomieszczeń administracji, czytelni, sal dydaktycznych, sali konferencyjnej, które zlokalizowane są na I i III piętrze jest możliwe po skorzystaniu z klatki schodowej lub z windy. Wewnątrz budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępność budynku

 Korytarze oraz klatki schodowe i pomieszczenia biblioteczne są wolne od barier i zapewniają możliwość poruszania się po nich osobom, mającym problem z poruszaniem się, osobom na wózkach inwalidzkich, osobom korzystającym z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych oraz osobom z wózkami dziecięcymi. 

Na parterze budynku, w holu dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń WMBP w Elblągu (Tablica informacyjna). 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń WMBP w Elblągu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach bibliotecznych, nie ma pętli indukcyjnych.

 Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do pomieszczeń WMBP w Elblągu

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do pomieszczeń WMBP w Elblągu są pracownicy obsługi czytelników i usług edukacyjnych. 

 Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 Dostępność parkingu

WMBP w Elblągu nie posiada parkingu wewnętrznego dostępnego dla użytkowników. W pobliżu drzwi wejściowych do budynku, w którym  znajduje się WMBP w Elblągu nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na ulicy jest możliwość skorzystania z płatnego, ogólnodostępnego parkingu płatnego i po pokonaniu krawężnika można wejście bez barier do WMBP w Elblągu.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze klatki schodowej. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje 

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabosłyszące. W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oprócz przycisków windy. Nie ma też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

Skip to content